Kleinschalige Kinderopvang

Tweetalig beleid

Ús Boartersplakje werkt met een tweetalig taalbeleid. Kinderen in Friesland hebben over het algemeen te maken met twee (of meerdere) talen, het Fries en het Nederlands. Een meertalige situatie is leuk en leerzaam voor kinderen. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat een tweetalig kind er gemakkelijker meer talen bij leert. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel door dat je één en hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen. Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, het vermogen om abstract te denken.

Op Ús Boartersplakje bieden wij de kinderen veel taal aan, wat goed is voor de tweetalige ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk dat er in de voorschoolse periode veel aandacht is voor de minderheidstaal (in ons geval het Fries) én dat er consequent met de verschillende talen wordt gedaan.

Meertaligheid op ons kinderdagverblijf

Wij vinden het belangrijk om zowel de Nederlandse als de Friese taal actief als voertaal aan te bieden op ons kinderdagverblijf. In Fryslân heeft iedereen met minstens twee talen te maken: het Nederlands en het Fries. Jonge kinderen komen via ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes met deze talen, en misschien met nog meer talen, in aanraking.

Meertalig opgroeien heeft meerdere voordelen. Meertalige kinderen:

  • zijn taalgevoeliger, zodat zij later gemakkelijker nieuwe talen leren;
  • ontwikkelen een groter werkgeheugen;
  • leren gemiddeld eerder lezen (doordat het abstracte denkvermogen bij meertalige kinderen gemiddeld beter ontwikkeld is).

We doen het volgende om deze voordelen zo goed mogelijk te benutten:

  • Consequent taalgebruik. Alle medewerkers bieden consequent één taal aan, waarbij het accent vooral op het Fries ligt;
  • Een beredeneerd taalaanbod wat activiteiten betreft in zowel het Fries als het Nederlands;
  • Het uitdragen van de meerwaarde van meertaligheid naar kinderen en ouders.

Door het aanbieden van zowel het Nederlands als het Fries op ons kinderdagverblijf komen kinderen al vroeg met beide talen in aanraking. Zo leren zo dat de beide talen gelijk zijn en naast elkaar bestaan. Meer informatie vindt u op www.taalgroeimeter.nl en in de wolkomsboekjes, die u bij de intake krijgt.